Nákladový slovník

BATNA

Zkratka z anglického „Best Alternative To a Negotiated Agreement“ neboli „Nejlepší alternativa k vyjednané dohodě“ Lze říct, že se jedná o určitý plán „B“ kdy se vyjednávání dostává do slepé uličky a máme tím definovanou nejvýhodnější alternativu, jakou jsme schopni přijmout v rámci vyjednávání.

CAPEX – Capital Expenditures – Investiční náklady

Jedná se o investiční náklady, které jsou plánované, dlouhodobé a zpravidla je lze účetně odepisovat v průběhu několika let.

e-procurement

Jedná se o využití elektronických aukci či poptávkových řízení.

Hodnotící matice

Nadefinování hodnotících kritérií, jejich vah a hodnotitelů a způsob hodnocen jednotlivých nabídek.

Licence

Oprávnění a způsob užití například SW a zároveň je zde definována cena za toto užití. Existuji různé typy užití a platby. Podrobnosti jsou v samostatném dokumentu.

Maintenance

Jedná se o pravidelnou platbu za licenci, díky které získává vlastník aktuální verze licence například SW.

Nepřímý materiál

Je zboží či služby, které nejsou přímo spojené se samotným výrobkem, ale jsou to výdaje společnosti určené na její chod. Sem patří například strojní a IT vybavení, kancelářské potřeby, různé služby a konzultace. Nepřímý materiál se dále dělí na CAPEX a OPEX.

Procurement

Jedná se o jeden z mnoha označení oddělení nákupu
Zákon o veřejných zakázkách – jedná se o zákon 134/2016 Sb., kterým je jasně definován jakýkoliv nákup zboží, služeb či staveb veřejným subjektem.

Obchodní podmínky

Standardní podmínky dodavatele, za jakých dodává své zboží či služby.

Operativní nákup

Nákup, který napřímo zajištuje dodávky zboží a služeb na základě strategického, resp. Taktického nákupu.

OPEX – Operational Expenditures – Provozní náklady

Jedná se o neinvestiční provozní náklady, které jdou přímo do spotřeby a tvoří největší náklady firmy.

RFI – Request for Information – Žádost o informaci

Jedná se o jeden z poptávkových dokumentů, jehož cílem je získat základní  informace o produkt či službě, kdy nemáme přesné informace o tom, co trh nabízí, kdo to nabízí či jaké jsou základní podmínky ať už cenové či dodací. RFI zpravidla nemá striktní strukturu. Na základě výsledku RFI jsou vypisovány poptávky či RFP/RFQ.

RFP / RFQ – Request for Proposal / Quotation – Žádost o nabídku

Jedná se  o poptávkový dokument, který jasně popisuje předmět poptávky, jasna pravidla, termíny. Může i obsahovat způsob vyhodnocování nabídek. Dokument by mel byt tak podrobný, aby účastník výběrového řízení získal co nejvíce informací potřebných ke zpracování nabídky.  V průběhu RFP by měl být zadavatel naprosto transparentní a poskytovat veškeré informace všem účastníkům výběrového řízení.

Savings neboli úspora

Jedná se o jeden ze základních parametrů, kterým je měřena výkonnost nákupního oddělení. Jde o komplexní výpočet na základě porovnání TCO či nákupních cen u jednorázových nákupů. Úspora může vzniknout změnou ceny, procesu, či organizace práce.

Příklady výpočtu jsou:

 • Nová cena versus stara cena
 • Náklady versus předchozí náklady
 • První nabídka versus konečná nabídka
  • tzv. Beyond price
  • zvýšení ceny je nižší oproti očekávání
  • změna skladování a transportu
  • změna dodavatele
  • a další

Sourcing

Jeden z mnoha označení oddělení nákupu.

Specifikace

Jedná se o jasné definování a popsání předmětu výběrového řízení.

Strategický nákup

Nákup, který určuje způsob nákupu, dodavatele a uzavírá smlouvou.

Taktický nákup

Nákup, který na základě strategického rozhodnutí dělá výběrová řízení mezi strategicky schválenými dodavateli a v rámci domluvených podmínek.

Tender

Jedná se o výzvu k podání nabídky v rámci výběrové řízení. Tender je shodný s RFP.

Přímý materiál

Materiál určený do výroby, z kterého vzniká samotný výrobek, nebo je jeho součástí.

TCO – Total Cost of Ownership – Celkové náklady spojené s nákupem

Jedná se o metodu výpočtu, která vyjadřuje celkové náklady spojené s nákupem a to z pohledu nákupní ceny, životnosti, dodatečných či pravidelných plateb a veškerých nákladů spojených s nákupem a případnou změnou

Výpočet a výsledky TCO jsou jedním z hlavních parametrů při vyhodnocování výběrových řízení, či plánovaných změn ve společnosti.   Při jeho výpočtu je nutné brát v potaz veškeré náklady, neboť teprve na základě porovnání jednotlivých TCO lze určit nejvýhodnější variantu z pohledu nákladů.

Veřejný subjekt

Je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství.

WATNA

Zkratka z anglického „Worst Alternative To a Negotiated Agreement“ neboli „Nejhorší alternativa k vyjednané dohodě“. V rámci přípravy vyjednávání je určena nejhorší varianta, jakou jsem ochoten ještě akceptovat a uzavřít dohodu.

... rádi zodpovíme Vaše dotazy

+420 606 669 577